• Print
  • Bookmark and Share

Opsigelse og afskedigelse

Din ansættelse kan ophøre ved, at du enten selv siger op, bliver opsagt eller indgår en aftale om at fratræde.

Hvis du bliver opsagt, skal du være opmærksom på, at en opsigelse er underlagt visse spilleregler i form af både en overenskomst og noget lovgivning. Det er altid en god idé at søge hjælp hos din TR, såfremt du står i en afskedigelsessituation.

Jordemoderforeningen anbefaler, at du tager din TR med, hvis du indkaldes til en tjenstlig samtale. Det er vigtigt, at du ikke er alene.

Opsigelsesvarsler
Prøvetid
Skriftlighed, begrundelse og saglighed
Jordemoderforeningen skal underrettes
Før du bliver opsagt - partshøring
Advarsel
Partshøring ved advarsler
Advarsler forældes
Fratrædelsesaftale
Fratrædelsesgodtgørelse
Sig ikke selv op
Afskedigelse af tillidsrepræsentanter
 

Opsigelsesvarsler

Opsigelsesvarslerne fremgår af funktionærloven og varslet afhænger af, hvor længe du har været ansat.

Hvis din arbejdsgiver vil opsige dig, ser varslerne således ud:

Ansættelsestid

Opsigelsesvarsel

0-6 måneder

1 måned (opsigelse inden udgangen af 5. måned)

6 måneder - 3 år

3 måneder (opsigelse inden udgangen af 2 år og 9 måneder)

3 - 6 år

4 måneder (opsigelse inden udgangen af 5 år og 8 måneder)

6 - 9 år

5 måneder (opsigelse inden udgangen af 8 år og 7 måneder)

9 år og derover

6 måneder (opsigelse efter 8 år og 7 måneders ansættelse)

Hvis du selv siger op, er varslet 1 måned. 

Dit varsel skal afgives inden månedens udgang, hvorefter den kommende måned er din opsigelsesmåned. Sørg for at opsigelsen sker skriftligt samt at du får en kvittering for, at din arbejdsgiver har modtaget den.

Til toppen

Prøvetid

Er der aftalt prøvetid, er opsigelsesvarslet fra arbejdsgivers side 14 dage inden for de første tre måneder af ansættelsen. Du kan selv opsige ansættelsen til øjeblikkelig fratræden — medmindre det er anført i dit ansættelsesbrev, at også dit varsel er 14 dage.

En opsigelse i prøvetiden kan ske på et hvilket som helst tidspunkt med fratræden 14 dage efter (opsigelsesvarslet skal ligge inden for prøvetidsperioden) — til forskel fra opsigelser uden for prøvetiden, der skal ske til en måneds udgang.

Til toppen

Skriftlighed, begrundelse og saglighed

Som offentlig ansat skal opsigelsen af dig være skriftlig og din arbejdsgiver skal samtidig begrunde den. Og opsigelsen skal selvfølgelig være saglig.

Til toppen

Jordemoderforeningen skal underrettes

Arbejdsgiveren skal samtidig underrette Jordemoderforeningen om opsigelsen. Jordemoderforeningen kan kræve opsigelsen forhandlet med din arbejdsgiver, hvis vi er af den opfattelse, at den ikke er rimeligt begrundet. Bliver vi ikke enige ved forhandlingen, kan vi indbringe opsigelsen for et afskedigelsesnævn. Sidstnævnte forudsætter dog, at du har været ansat i regionen i mindst 8 måneder på det tidspunkt, hvor opsigelsen meddeles.

Til toppen

Før du bliver opsagt - partshøring

Din arbejdsgiver skal overholde forvaltningslovens regler, hvilket indebærer, at din arbejdsgiver skal give dig mulighed for at udtale dig om den påtænkte opsigelse af dig, før den endelige beslutning om at opsige dig kan træffes, dvs. der skal ske en partshøring af dig. 

Ved høringen sikres det, at du bliver gjort bekendt med de forhold, som arbejdsgiveren lægger til grund for den påtænkte opsigelse af dig og du får samtidig mulighed for at svare, således at dit svar kan indgå i det endelige beslutningsgrundlag for opsigelsen.

I visse typer af afskedigelsessager er der en ombudsmandspraksis om ”den ulovbestemte udvidede partshøringspligt” — en pligt, der går videre end forvaltningslovens regler.

Reglen finder anvendelse i sager om afskedigelse af disciplinære grunde, samt sager hvor samarbejdsvanskeligheder, uegnethed m.v. indgår i grundlaget for den påtænkte afskedigelse.

Den udvidede partshøringspligt indebærer i almindelighed en pligt til at give dig en redegørelse indeholdende din arbejdsgivers opfattelse af sagen. Den bør være skriftlig og skal ske, inden der træffes afgørelse om din afskedigelse.

Den udvidede partshøringspligt gælder ikke i afskedigelsessager på grund af eksempelvis arbejdsmangel, besparelser og sygdom.

Partshøring er et absolut krav i forbindelse med en afskedigelse. Afskedigelsen kan derfor først finde sted, når partshøringen er gennemført.

Til toppen

Advarsel

I de allerfleste situationer kan en arbejdsgiver ikke afskedige dig, medmindre der forinden foreligger en skriftlig advarsel. Advarslen skal samtidig indeholde en bemærkning om, at hvis ikke du ”retter ind” i forhold til det, der er givet advarsel om — og inden for en vis rimelig frist — kan det få ansættelsesretlige konsekvenser for dig.

Advarslen skal være klar og utvetydig — det vil sige, at det klart skal fremgå, hvilken adfærd du skal ændre. Det bør også fremgå, hvilken periode, den gælder for, og ofte vil den beskrive, hvilke konsekvenserne der vil være, hvis du ikke ændrer adfærd.

Til toppen

Partshøring ved advarsler

Der skal også ske partshøring, når en arbejdsgiver vil give en advarsel. Også her kan den endelige beslutning om en advarsel først ske, når partshøringen er gennemført. Du skal have en skriftlig redegørelse indeholdende din arbejdsgivers opfattelse af sagen og med en passende frist for dig til at svare.

Partshøring i afskedigelsessager pga. besparelser

Til toppen

Advarsler forældes

Udgangspunktet er, at advarsler om mindre væsentlige forhold (f.eks. at møde for sent til arbejdstids begyndelse) forældes inden for et halvt år, mens mere alvorlige forhold først forældes efter et til to år. Hvis der er grundlag for at sige, at din advarsel er forældet, kan den ikke indgå i et evt. afskedigelsesgrundlag.

Til toppen

Fratrædelsesaftale

I nogle tilfælde kan en aftale om frivillig fratræden være et godt alternativ til en afskedigelse. Din TR kan være dig behjælpelig med at indgå en sådan aftale. Alternativt sekretariatet.

En sådan aftale er kun interessant, hvis du bliver stillet bedre eller mindst lige så godt, som hvis du blev afskediget. I en fratrædelsesaftale vil man ofte aftale fritstilling, hvilket vil sige, at du ikke er forpligtet til at møde op på arbejdet i fratrædelsesperioden. Det er især en fordel, hvis der er et dårligt samarbejdsklima på arbejdspladsen.

Til toppen

Fratrædelsesgodtgørelse

Hvis du har været uafbrudt beskæftiget på den samme arbejdsplads i 12 år eller mere skal din arbejdsgiver udbetale dig en fratrædelsesgodtgørelse på 1 måneds løn.

Hvis du har været uafbrudt beskæftiget på den samme arbejdsplads i 17 år eller mere stiger fratrædelsesgodtgørelsen til 3 måneders løn.

Til toppen

Sig ikke selv op

Hvis du frygter, at din arbejdsgiver vil afskedige dig, er vores anbefaling, at du aldrig selv skal sige op. Kontakt din tillidsrepræsentant, din kredsformand eller Jordemoderforeningens sekretariat.

Til toppen

Afskedigelse af tillidsrepræsentanter

Her gælder særlige regler. Så hvis du er TR og står overfor en afskedigelse, skal du straks kontakte Jordemoderforeningens sekretariat.

Til toppen

Tryghedspuljen - kun KL

Underskrevet aftale om Tryghedspuljen - Bemærk: Gælder kun på det kommunale område