• Print
  • Bookmark and Share

Sygdom i forbindelse med ferie

Sygdom inden ferien begyndelse
Bliver du syg inden arbejdstidens begyndelse på første feriedag, har du ikke pligt til at begynde ferien. Sygdom er nemlig en feriehindring. Du kan derfor selv vælge, om du vil melde dig syg eller holde ferien som planlagt.

Hvis ikke du vil holde ferien, skal du sygemelde dig overfor din arbejdsgiver ved arbejdstids begyndelse den første sygedag - medmindre der er fastsat andre regler om sygemelding på din arbejdsplads. Din ferie bliver herved suspenderet, dvs. at den udskydes til afholdelse på et senere tidspunkt.

Når ferien suspenderes, fastsætter din arbejdsgiver efter drøftelse med dig, hvornår erstatningsferien skal afholdes. Du kan ikke få ferieuge 1 til 4 udbetalt i afholdelsesåret. Ugerne vil i stedet for automatisk blive overført til næste ferieafholdelsesperiode. Hvis uge 1 til 4 er overført til næste ferieafholdelsesperiode, og der også er en feriehindring i denne periode, vil ferien først her kunne blive udbetalt. 5. ferieuge kan udbetales eller aftales overført og 6. ferieuge følger de gamle ferieregler.

Hvis du bliver rask, inden din planlagte ferie er udløbet, skal du huske at raskmelde dig. Du skal samtidig meddele din arbejdsgiver, om du nu holder den resterende del af din planlagte ferie, eller om du vil genoptage arbejdet. Det er kun den resterende del, du kan vælge at afholde, idet du ikke har ret til at holde den udskudte ferie i forlængelse af din raskmelding - medmindre du aftaler dette med din arbejdsgiver. Den del af ferien, du ikke fik afholdt på grund af sygdom, har du så ret til at afholde på et senere tidspunkt. Tidspunktet fastsættes efter drøftelse med din arbejdsgiver. Du er ikke forpligtet til at afholde den resterende del af ferien, hvor den oprindeligt var planlagt.

Sygdom efter feriestart
Reglerne om erstatningsferie ved sygdom under ferie gælder for ansatte, der har ret til ferie med løn eller feriegodtgørelse. Hvis du bliver syg under din ferie, har du mod lægelig dokumentation ret til erstatningsferie efter i alt 5 sygedage under ferien i samme ferieår (forudsat at du melder dig syg hos din arbejdsgiver). Det er dig som ansat, der skal dokumentere sygdommen og afholde udgiften til den lægelige dokumentation.

Kravet om, at du skal melde sig syg hos din arbejdsgiver og fremvise lægelig dokumentation ved sygdom under ferie, gælder generelt ved sygdom under ferie, og kravet gælder også for de 5 første sygedage under ferie, hvor du ikke har ret til erstatningsferie.

Meddelelsen om sygdom skal ske efter de regler, som i øvrigt gælder for sygemelding i ansættelsesforholdet, hvilket normalt vil sige ved arbejdstids begyndelse den første sygedag.

Overførsel
Hvis du ikke har kunnet afholde erstatningsferie i ferieafholdelsesåret på grund af sygdom, overføres erstatningsferien til efterfølgende ferieår. Overførslen sker automatisk, uden at der indgås en skriftlig aftale om overførsel af ferie med din arbejdsgiver. Dette er en undtagelse fra krav om, at overførsel af ferie normalt kræver, at din arbejdsgiver accepterer overførslen af ferie, og at der indgås en skriftlig aftale om overførsel af ferien.

Ikke ansat i hele ferieperioden
Har du ikke været ansat hos samme arbejdsgiver i hele ferieåret, har du kun mulighed for erstatningsferie efter et forholdsmæssigt færre antal sygedage. Beregningen foretages ved at opgøre, hvor mange feriedage du kan optjene i det pågældende ferieår. Der optjenes 2,08 feriedage pr. måned. De dage, som du ikke får erstatningsferie for, beregnes ved at gange antallet af muligt optjente feriedage i ferieperioden med 1/5.

Eksempel
En lønmodtager bliver ansat den 1. januar og bliver under sin sommerferie i juli måned syg i 5 dage.

Lønmodtageren kan potentielt optjene (8 måneders ansættelse fra 1. januar til 31. august x 2,08 feriedage =) 16,6 feriedage.

Af disse kan der ikke gives erstatningsferie for (16,6 potentielt optjente feriedage / 5 =) 3,3 feriedage.

Det betyder, at der skal gives erstatningsferie for (5 sygedage - 3,3 feriedage, der ikke kan erstattes =) 1,7 feriedage.

Hvis lønmodtageren tidligere på året har haft 2 sygedage under ferie hos samme arbejdsgiver, vil lønmodtageren skulle have erstattet (5 aktuelle sygedage - 3,3 feriedage, der ikke kan erstattes + 2 sygedage, der tidligere i ferieåret er trukket fra efter reglen =) 3,7 feriedage.

Eksempel
En lønmodtager er ansat ved ferieårets start den 1. september og har 5 sygedage under en ferie i december måned i ferieåret. Arbejdsgiveren meddeler i december lønmodtageren, at lønmodtageren ikke har ret til at få de 5 feriedage erstattet. Meddelelsen gives på baggrund af en forventning om, at lønmodtageren løbende vil optjene 25 feriedage i ferieåret (da personen er ansat hele ferieåret).

Lønmodtageren fratræder den 31. januar i ferieåret.

Ved fratrædelsen har lønmodtageren optjent (5 x 2,08 =) 10,4 betalte feriedage. Som en følge af det forkortede ansættelsesforhold skal det antal feriedage, som lønmodtageren ikke kan få erstattet, opgøres forholdsmæssigt i forhold til ansættelsens længde, svarende til (10,4 feriedage / 5 =) 2,1 feriedage, der ikke skal erstattes.

Når lønmodtagerens erstatningsferie opgøres ved fratrædelsen, skal der derfor kun fratrækkes 2,1 feriedage og ikke de 5 feriedage, der blev anvendt under sygdom i december. Lønmodtager har derfor ret til at få erstatningsdage for (5 - 2,1 =) 2,9 feriedage.

Sygdom under ferie

Ferieloven er ændret med virkning fra 1. maj 2012. Lovændringen skyldes en domsafgørelse fra EU-domstolen tilbage fra 2009, som nu har resulteret i en ændring af den danske ferielov. Dommen fastslår, at arbejdsdirektivets regler om årlig ferie sikrer lønmodtagere en ret til at afholde deres planlagte ferie på et senere tidspunkt, hvis de på grund af sygdom er afskåret fra at holde ferie.

På nuværende tidspunkt har ændringen ikke formelt fundet plads i den regionale og kommunale ferieaftale, men lovændringen får tilsvarende betydning for ferieaftalerne i regioner og kommuner, idet ferielovens regler om erstatningsferie er ufravigelige. Den regionale og kommunale ferieaftale ændres derfor.

De ændrede regler betyder, at du nu har mulighed for at få erstatningsferie, hvis du bliver syg efter din feries begyndelse.

Retten til erstatningsferie afhænger af, hvor meget ferie du har optjent. Hvis du har optjent ret til fuld ferie, er det således, at retten til erstatningsferie først indtræder efter de første 5 feriedage med sygdom. Hvis du ikke har optjent ret til fuld ferie, kan du kræve erstatningsferie efter et forholdsmæssigt færre antal sygedage. Disse beregnes ved at gange antallet af optjente feriedage med 1/5:

Eksempel: Du har optjent 25 dages ferie. Retten til erstatningsferie indtræder efter de 5 første sygedage (25 x 1/5).

Eksempel: Du har optjent 15 dages ferie. Retten til erstatningsferie indtræder efter de 3 første sygedage (15 x 1/5).

Du skal give din arbejdsgiver besked om sygdommen på første sygedag og efter de regler, der fremgår af jeres personalepolitik. Hvis du gør det på et senere tidspunkt, tæller de 5 dage først fra det tidspunkt.

Eksempel: Du meddeler først sygdommen på 3. dagen. Du har derfor først ret til erstatningsferie efter 8 sygedage.

Du skal dokumentere sygemeldingen overfor din arbejdsgiver. Dette kan ske ved lægelig dokumentation fra 1. sygedag. Dokumentationen kan enten være lægeerklæring/friattest, lægelig journal fra sygehuset eller anden form for dokumentation.

Vær opmærksom på, at du skal indhente dokumentationen, selv om din arbejdsgiver ikke spørger om den. Og endelig skal du være opmærksom på, at du selv skal betale omkostningerne til dokumentationen.

Ved sygdom i udlandet skal du sørge for at få en erklæring udstedt af en læge / hospital der.